Privacyverklaring Whizpr BV

16-5-2018

Via onze website, onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt
worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten daarbij een zorgvuldige omgang
met persoonsgegevens van groot belang. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.
Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens
  verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de
  persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw
  persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is
  vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens
  te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht
  persoonsgegevens verwerken;
 • Wij, in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken
  voor het door de klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door klant
  gekozen middelen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen
en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring
zorgvuldig te lezen.

Welke gegevens heeft Whizpr van mij?

Om onze diensten te kunnen aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. Met
het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon
geïdentificeerd kan worden.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevensgegevens voor de in deze
privacyverklaring genoemde doeleinden:

 Klanten: Gegevens contactpersoon, te weten volledige naam & emailadres,
 mogelijk ook persoonlijke social media gegevens
 Personeel: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, titels,
 geboortedatum, geboorteland, BSN, pasfoto’s, financiële gegevens,
burgerlijke
 staat, & medische gegevens.
 Ingehuurd zzp’ers: Volledige naam, telefoonnummer, e-mail adres &
financiële
 gegevens.
 Sollicitanten: CV waarop alle persoonlijke informatie staat en
sollicitatiebrieven.
 Prospect: Volledige naam & emailadres.
 Website bezoekers: IP-adres & bezoekgedrag.
 Leveranciers: Gegevens contactpersoon, te weten volledige naam &
emailadres.

Waarom heeft Whizpr mijn gegevens nodig?

Wij verzamelen of gebruiken persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan
de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij
hiervoor op voorhand uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het noodzakelijk dat u ons
persoonsgegevens verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens om op een
efectieve manier onze diensten te kunnen verlenen.

Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze
diensten te kunnen leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er
een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

Formulieren

De website bevat een formulier dat u kunt gebruiken om met ons in contact te
komen over verschillende onderwerpen. De persoonsgegevens die u ons via deze formulieren verstrekt, bewaren wij
zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling
van uw verzoek.

Wij distribueren ook regelmatig namens onze klanten, persberichten waarmee
wij media en andere influencers informeren over onze nieuws/ontwikkelingen
van onze klanten. Elk persbericht bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Sollicitatieprocedure

Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de
sollicitatieprocedure rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s
/via derden partijen/e-mail.

Uw persoonsgegevens worden dan uiterlijk 4 weken na het einde van de
sollicitatieprocedure verwijderd wanneer u de baan niet heeft gekregen. Indien
wij uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren, zal deze termijn
een jaar zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder
dat daar een mens tussen zit. Wij gebruikt de volgende computerprogramma’s of
-systemen:

 Google AdWords
 Onalytica, Sprinklr, Hubspot, Hootsuite,
 Social media (zoals Twitter, Facebook, LinkedIN)

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd
deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor
contact met ons op via onderstaande gegevens.

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Wij maken alleen – indien noodzakelijk – gebruik van derden bij de uitvoering van
onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw
gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw
gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen
worden gebruikt. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen aan derden.

Bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten maken wij gebruik van de
navolgende derde partijen met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen:

 Hosting & ICT-partners;
 Partij voor de (financiele) adminstratie;
 Partij voor de distributie van persberichten;
 Klanten
 ZZP’ers zoals tekstschrijvers, fotografen, DTP’ers, etc
 Online softwaretools zoals MailChimp, Dropbox, etc

Doorgifte van de persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie,
gebeurt slechts naar landen die conform de relevante wetgeving een passend
beschermingsniveau bieden voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals
bijvoorbeeld het US/EU Privacy Shield.

Zorgt Whizpr dat mijn gegevens beschermd zijn?

Whizpr heeft passende, technische en organisatorische maatregelen genomen
om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig
gebruik.

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 Whizpr zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn;
 Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
 Toegang tot sommige persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde
geautoriseerde personen;
 Encryptie;
 Back-ups;
 Personeel wordt getraind rondom privacy;
 Tweefactor authenticatie

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u via onderstaande gegevens
contact met ons opnemen

Maakt Whizpr gebruik van Cookies?

Whizpr maakt gebruik van cookies. Bezoekers van onze website(s) kunnen zelf
aangeven welk cookie-niveau zij accepteren. Deze gegevens worden opgeslagen
in een database/log en zijn te allen tijde aan te passen.

Whizpr hanteert hierin drie niveaus, te weten:

Functionele cookies: dit zijn cookies die een functionele rol binnen een
site of dienst moeten spelen. Deze zijn nodig om de website goed te laten
werken voor de gebruiker.
Tracking cookies: Tracking cookies zijn scripts die cookies gebruiken om
een bepaald profiel op te bouwen van de eindgebruiker. Op basis hiervan
kan analyse gedaan worden om de website nog beter te laten aansluiten
aan de behoeften van bezoekers.
Retargeting cookies: Dit zijn scripts die cookies gebruiken om naast
gedrag op de eigen website ook data op te slaan over interesses en ander
webgedrag van de websitebezoekers. Op basis van deze gegevens kunnen
eventueel relevante advertenties weergegeven worden op andere plekken
in het web.

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld
te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website
van Whizpr terecht kom?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door
middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen
dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens
omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te
lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn mijn privacyrechten?

U heeft de volgende privacyrechten:
 Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 Het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens
(die u zelf aan ons heeft verstrekt);
 Het recht om correctie of aanvulling (in plaats van “beperking”?) van uw
persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
 Het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te
maken (gemotiveerd).

Verzoek indienen

Een verzoek kunt u indienen via de onderstaande gegevens.
Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren. Wij verzoeken u daarom om uw
identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Zorg dat uw pasfoto en BSN-nummer
onzichtbaar zijn gemaakt en vermeld erbij dat het om een kopie gaat. Tevens
dient u in uw verzoek te vermelden op basis van welke grond u het verzoek
indient.

Kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij
daarover graag eerst met u in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft
u vervolgens het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw
persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik Whizpr bereiken?

Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw
persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via
onderstaande gegevens.

Whizpr
Binnenhaven 1
6709 PD Wageningen
info@whizpr.nl
0317-410483

Contactpersonen
 Annerieke Kamphuis
 Paul Maris
 Gabrielle Kleijn