Privacyverklaring Deepr BV

Laatste update: 6 augustus 2020

 

Via onze website, onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten daarbij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 • Wij, in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.
 • In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

 

Welke gegevens heeft Deepr van mij?

Om onze diensten te kunnen aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevensgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Klanten: Gegevens contactpersoon, te weten volledige naam & emailadres, mogelijk ook persoonlijke social mediagegevens
 • Personeel: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, titels, geboortedatum, geboorteland, BSN, pasfoto’s, financiële gegevens, burgerlijke staat, & medische gegevens
 • Ingehuurde zzp’ers: Volledige naam, telefoonnummer, e-mail adres & financiële gegevens
 • Sollicitanten: CV waarop alle persoonlijke informatie staat en sollicitatiebrieven
 • Prospect: Volledige naam & emailadres
 • Website bezoekers: IP-adres, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaattype
 • Leveranciers: Gegevens contactpersoon, te weten volledige naam & emailadres

 

Waarom heeft Deepr mijn gegevens?

Wij verzamelen of gebruiken persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming hebben verkregen.

 

Gebruik van onze diensten

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens om op een efectieve manier onze diensten te kunnen verlenen.

Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

 

Formulieren

Onze website bevat formulieren die u kunt gebruiken om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen of om bestanden (als whitepapers, ebooks, etc) te downloaden. De persoonsgegevens die u ons via deze formulieren verstrekt, bewaren wij zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en / of afhandeling van uw verzoek.

Wij distribueren ook regelmatig persberichten namens onze klanten, waarmee wij media informeren over nieuws / ontwikkelingen van onze klanten. Elk persbericht bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Sollicitatieprocedure

Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure rechtstreeks of d.m.v. formulieren en / of aangehechte CV’s / via derden partijen / e-mail.

Uw persoonsgegevens worden dan uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd wanneer u de baan niet heeft gekregen. Indien wij uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren, zal deze termijn een jaar zijn.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Deepr B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Deepr B.V.) tussen zit.

 

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens.

 

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Wij maken alleen – indien noodzakelijk – gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen aan derden.

Bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten maken wij gebruik van de navolgende derde partijen met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen:

 • Hosting & ICT-partners
 • Partij voor de (financiele) adminstratie
 • Partij voor de distributie van persberichten
 • Klanten
 • ZZP’ers zoals tekstschrijvers, fotografen, DTP’ers, etc
 • Online softwaretools
 • Doorgifte van de persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie, gebeurt slechts naar landen die conform de relevante wetgeving een passend beschermingsniveau bieden voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het US/EU Privacy Shield.

 

Zorgt Deepr dat mijn gegevens beschermd zijn?

Deepr heeft passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • Deepr zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn
 • Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding
 • Toegang tot sommige persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen
 • Encryptie
 • Back-ups
 • Personeel wordt getraind rondom privacy
 • Tweefactor authenticatie
 • Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

 

Cookies

Deepr maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die een functionele rol binnen onze site of dienst spelen. Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten werken voor de gebruiker. Deepr maakt gebruik van de volgende functionele cookies:

 • Google Analytics (aanbieder: Google.com | vervaltermijn: per sessie | type: pixel tracker)

 

Social media buttons: Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden pas actief indien u daarop klikt. De buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst wanneer u op de button klikt.

Leest u de privacyverklaring van Google, Hubspot, Facebook, Twitter, en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door de social medianetwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website van Deepr terechtkom?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Wat zijn mijn privacyrechten?

U heeft de volgende privacyrechten:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen
 • Het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (die u zelf aan ons heeft verstrekt)
 • Het recht om correctie of aanvulling (in plaats van “beperking”?) van uw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd)
 • Het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

 

Verzoek indienen

Een verzoek kunt u indienen via de onderstaande gegevens. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren. Wij verzoeken u daarom om uw identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Zorg dat uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt en vermeld erbij dat het om een kopie gaat. Tevens dient u in uw verzoek te vermelden op basis van welke grond u het verzoek indient.

 

Kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij daarover graag eerst met u in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u vervolgens het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe kan ik Deepr bereiken?

Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Deepr
Binnenhaven 1
6709 PD Wageningen

info@deepr.nl
0317-410483

 

Contactpersonen

Annerieke Kamphuis, Paul Maris en Gabrielle Kleijn.